top of page

Paziņojums par Jaunās Belarus Koordinācijas padomes atzīšanu

Kopš 2020. gada 9. augusta Baltkrievija ir politiskā krīzē. Krīzi izraisīja nepieļaujami pārkāpumi vēlēšanu procesā, balsu skaitīšanā Baltkrievijas Republikas prezidenta vēlēšanās, kuru oficiālos rezultātus Baltkrievijas sabiedrība neatzina un pauda savu protestu.

domestic violence

Mēs, Sabiedriskā apvienība "Biedrība "BDR Serenity", Rīga, Latvija, kā Baltkrievijas sabiedrības pārstāvji paziņojam, ka tiesībsargājošo iestāžu un valsts amatpersonu lēmumi un rīcība, reaģējot uz sabiedrības protestiem, tieši pārkāpj pilsoņu tiesības un noved pie vardarbības un beztiesiskuma pieauguma valstī.


Mēs uzskatām, ka vienīgais pieņemamais un civilizētais veids, kā atrisināt situāciju, ir organizēt sarunas starp abām pusēm: protestējošās sabiedrības pārstāvjiem un politiskās varas pārstāvjiem.

Mēs atzīstam Koordinācijas padomi, kas izveidota pēc Sviatlanas Tihanovskas iniciatīvas, par vienīgo protestējošās puses pārstāvi ar mērķi organizēt politiskās krīzes pārvarēšanas procesu un nodrošināt harmoniju sabiedrībā.


Ar šo paziņojumu mēs paužam pilnīgu uzticību Koordinācijas padomei un nododam tai tiesības pārstāvēt mūsu intereses sarunās ar Baltkrievijas iestādēm. Sarunu priekšmetam vajadzētu būt prasībām, kas izklāstītas Koordinācijas padomes 19.08.2020. rezolūcijā:

1. Baltkrievijas Republikas iestāžu īstenotās Baltkrievijas Republikas pilsoņu politiskās vajāšanas pārtraukšana, vainīgo personu saukšana pie atbildības un kriminālvajāšanas uzsākšana.

2. Visu politieslodzīto atbrīvošana, nelikumīgu tiesas lēmumu atcelšana, kompensāciju izmaksa visiem cietušajiem.

3. 2020. gada 9. augusta vēlēšanu atzīšana par spēkā neesošām un jaunu vēlēšanu sarīkošana saskaņā ar starptautiskajiem standartiem ar jaunu visu vēlēšanu komisiju, tostarp Centrālās vēlēšanu komisijas, sastāvu.


Valdes locekļi:

Maksim Barodzich

2. Nadežda Barodzich


Заявление о признании Координационного Совета

С 9 августа 2020 года Беларусь находится в политическом кризисе. Кризис был вызван недопустимыми нарушениями в ходе избирательного процесса, подсчета голосов на выборах Президента Республики Беларусь, официальные результаты которых белорусское общество не признало и выразило свой протест.


Мы, Общественное объединение Biedrība “BDR Serenity”, Riga, Latvia, как представители белорусского общества заявляем, что решения и действия правоохранительных органов, государственных чиновников в ответ на общественный протест напрямую нарушают права граждан, и ведут к росту насилия и беззакония в стране.


Мы считаем, что единственно приемлемым и цивилизованным способом урегулирования ситуации является организация переговоров между двумя сторонами: представителями протестующего общества и представителями политической власти.

Мы признаем единым представителем протестующей стороны - Координационный совет, созданный по инициативе Светланы Тихановской с целью организации процесса преодоления политического кризиса и обеспечения согласия в обществе.


Настоящим заявлением мы выражаем полное доверие Координационному совету и передаем право представлять наши интересы на переговорах с властями Беларуси. Предметом переговоров должны стать требования, изложенные в Резолюции Координационного совета от 19.08.2020:

1. Прекращение политического преследования граждан Республики Беларусь со стороны властей, привлечение виновных в насилии к ответственности, возбуждение уголовных дел.

2. Освобождение всех политзаключенных, отмена незаконных судебных решений, выплата компенсации всем пострадавшим.

3. Признание выборов 9 августа 2020 года недействительными и проведение новых выборов в соответствии с международными стандартами в новом составе всех избирательных комиссий, в том числе Центральной избирательной комиссии.


Члены правления:

1. Maksim Barodzich

2. Nadezhda Barodzich


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page